Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne.

Sklep internetowy na stronie http://www.sgs-service.com.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę: SGS-Service sp. z o.o. ul. Kozielska 5 47-400 Racibórz NIP: 6391029375 Regon: 272934364 Numer KRS: 0000081775 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy KRS. Kapital zakladowy 315000 PLN Nr konta bankowego: 74 1050 1328 1000 0004 0177 2595 Bank ING Bank Śląski S.A. zwany dalej Sprzedawcą § 1 Ust. 1. - Regulamin określa w szczególności: 1). rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 2). warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 3). warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia drogą elektroniczną, 4). tryb postępowania reklamacyjnego. 1. Regulamin określa zasady zamawiania towarów przez klientów zwanych dalej Zamawiającym, oraz dostaw i reklamacji zamówień w Sklepie. 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie dalej zwane Towarami są nowe i wolne od wad, chyba że co innego wynika z opisu produktu. 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest telefonicznie pod numerem +48 32 4152429 lub za pomocą poczty e-mail magazyn@sgs-serwice.com.pl 4. Opisy produktów, loga, znaki towarowe i zdjęcia stanowią własność Sprzedawcy lub współpracujących z nim dostawców. Używanie, Kopiowanie danych ze Sklepu wymaga zgody Sprzedawcy. 5. W celu korzystanie ze sklepu należy posiadać system informatyczny z przeglądarką internetową : - Firefox - Chrome - Opera - Safari - Internet Explorer W przypadku nieprawidłowego wyświetlania się danych ze Sklepu proszę o kontakt ze Sprzedawcą. 6. Klientowi Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym 7. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

§ 2 Zamówienia.

1. Zamówienia w Sklepie należy składać wykorzystując formularz zwany Koszyk w którym Zamawiający podaje rodzaj zamawianego towaru oraz jego ilość. 2. Złożenie zamówienia możliwe jest po podaniu nazwy Zamawiającego lub imienia i nazwiska oraz adresu Zamawiającego oraz adresu dostawy adresu e-mail i numeru telefonu. Dane wymagane do złożenie zamówienia można wprowadzić zakładając konto w Sklepie. 3. Po zakończeniu procesu zamawiania na adres e-mail Zamawiającego zostanie wysłane potwierdzenie zwane Przyjęcia Zamówienia do realizacji. 4. Podstawową formą płatności za towar jest przedpłata na rachunek bankowy zgodnie z Przyjęciem Zamówienia. 5. Możliwe są inne formy płatności np. gotówka, przelew bankowy, platnosci elektroniczne lub „za pobraniem” 6. Zamówione towary wysyłane będą niezwłocznie po zrealizowaniu płatności w terminie nie dłużej niż 8 dni roboczych wg kolejności zamówień. 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku gdy produkt jest niedostępny. W tym przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o niedostępności produktu umożliwiając rezygnacje z zamówienia. 8. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 9. Ceny za Towary w Sklepie są cenami brutto tzn zawierają aktualny podatek VAT. 10. Realizacja transakcji każdorazowo potwierdzona jest dokumentem sprzedaży tj. Faktura VAT lub paragon. zwany Dokumentem sprzedaży.

§ 3 Gwarancja i reklamacja towaru.

1 Towary dostarczone przez Sprzedawcę objęte są gwarancją zgodnie z warunkami gwarancji określonymi przez producenta lub dostawcę. 2. Zamawiający może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji podając dane z Dokumentu sprzedaży u Sprzedającego lub u producenta. 3. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres pocztowy lub e-mail Sprzedawcy wskazanym w §1 p.3 niniejszego regulaminu. 4. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wadę lub wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w rozsądnym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji .

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Zamawiający poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail. Formularz można pobrać ze strony Sklepu. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy zostały określone w załączniku nr 1,natomiast wzór formularza odstąpienia od umowy został określony w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). 3. Sprzedający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. 4. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Zamawiający, chyba że zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 6. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia kiedy odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem i przesłanie przez Zamawiającego dowodu nadania towaru do Sprzedawcy. 7. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Zamawiający. 8. Zwracany Towar musi być kompletny, nie może być uszkodzony oraz nosić śladów użytkowania. 9. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny poza koniecznym do sprawdzenia jego funkcjonowania.

§ 5 Ochrona danych osobowych.

1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża, poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w koszyku, zgodę na gromadzenie i przetrzymywanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182) w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie. 2. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Zamawiającego w Sklepie. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia zmian 3. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków informacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Występowanie Towarów w Sklepie nie jest równoznaczna z ich dostępnością w magazynie Sprzedawcy i możliwością realizacji zamówienia. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego oraz za inne zakłócenia komunikacji internetowej. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Założenie konta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182). 5. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 lutego 2015r. z mocą obowiązującą dla transakcji zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. O zmianach regulaminu Sprzedawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. O braku akceptacji zmian regulaminu Zamawiający powiadomi Sprzedawcę najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o zmianach.

Zarząd SGS-Service sp. z o.o.